Folsom lake Toyota

12747 Folsom Blvd
Folsom, CA 95630
(916) 355-1500